+49 8104 6470913
Levering vanaf 1 stuk
 

Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

Verkopen aan consumenten (deel 1) en verkopen aan ondernemers (deel 2)

Deel 1: Algemene verkoopvoorwaarden – verkopen aan consumenten

§1 Algemeen – geldigheid - overeenkomst
 
(1) De navolgende algemene voorwaarden gelden voor alle huidige en toekomstige zakelijke betrekkingen tussen MOONICH Produktkonzepte und -realisierung GmbH (navolgend: „MOONICH“) en consumenten.
(2) Consumenten in de zin van de algemene voorwaarden (hierna „klant“ of „klanten“) zijn natuurlijke personen die met ons een koopovereenkomst sluiten, met als doel de levering van door ons aangeboden roerende goederen, welke nog aan hun bedriifsmatige nog aan hun zelfstandige beroepsmatige werkzaamheden kan worden toegerekend.
(3) Uitsluitend deze verkoopvoorwaarden gelden. Daarnaast zijn de wettelijke voorwaarden van toepassing.
 
 §2 Sluiten van de overeenkomst
 
(1) De presentatie van onze goederen in flyers, catalogi, op onze website of in onze internetwinkels is geen bindend contractaanbod van onze kant, maar slechts een vrijblijvende oproep aan de klant, onze goederen te bestellen.
(2) Met de bestelling in onze internetwinkel geeft de klant een bindend contractaanbod af, doordat hij binnen de winkel de orderprocedure stap voor stap volledig en correct doorloopt. Pas met het drukken van de „bestel“ knop in de laatste stap van de orderprocedure wordt de orderintentie van de klant bindend tot uitdrukking gebracht.
De klant kan voor het afzenden van de bindende order door drukken van de „terug“ knop in de browser terugkeren naar de website, waarop de gegevens worden ingegeven en kan deze, indien nodig of gewenst, corrigeren. Door sluiten van de browser kan de orderprocedure volledig worden afgebroken.
Na het drukken van de „bestel“ knop zijn de ingegeven ordergegevens om veiligheidsredenen niet meer via het internet terug te lezen.
Na het drukken van de „bestel“ knop wordt de ontvangst van de order onmiddellijk door ons bevestigt. Deze ontvangstbevestiging is nog geen bindende orderbevestiging van onze kant.
De order is pas geaccepteerd, wanneer deze binnen zeven (7) werkdagen door toezending van een formele, schriftelijke orderbevestiging (brief, email, fax, o.i.d.) of uitlevering van de bestelde goederen aan de klant is bevestigt. Hierdoor komt een bindende overeenkomst tot stand. Ontvangt de klant binnen de aangegeven periode geen orderbevestiging, is hij niet langer aan het aanbod gebonden.
De geldige koopovereenkomst komt pas door onze orderbevestiging tot stand – die met de ontvangstbevestiging kan zijn verbonden, maar niet noodzakelijk hoeft te zijn - , uiterlijk met verzending van de bestelde goederen.
 
(3) De bestelling wordt door ons opgeslagen en, indien door de klant gewenst, met deze algemene voorwaarden via email of via post toegezonden.
 
 §3 Herroepingsrecht van de klant als consument
 
Herroepingsrecht
U heeft het recht, binnen veertien (14) dagen zonder opgaaf van redenen, de koopovereenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag dat u of een door u benoemde derde, die niet de vervoerder van de goederen is, de goederen in bezit heeft genomen.
Om uw herroepingsrecht  uit te oefenen, dient u aan ons
 
MOONICH Produktkonzepte und -realisierung GmbH
Kramergasse 32 · D-82054 Sauerlach bij München
Email: mail@moonich.de· Telefax: 0049 8104 64709-9,
 


d.m.v. een eenduidige verklaring (bijv. brief, telefax of email) en onder aangifte van het orderbevestigingsnummer uw besluit kenbaar te maken, de overeenkomst te herroepen. Hiervoor kunt gebruik maken van het MOONICH ontwerp herroepingsformulier, op onze website.
Het herroepingsrecht geldt niet voor naar klantspecificatie geproduceerde of op persoonlijke eisen van de klant aangepaste producten (bijv. opdrukken, speciale orders, op maat gemaakt, etc.)
 
Gevolgen van de herroeping
In geval van ontbinding conform de voorwaarden zullen wij het bedrag dat u betaald heeft, incl. de verzendkosten (m.u.v. additionele kosten voor levering afwijkend van door ons aangeboden voordeligste standaard levering) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontbinding, terugbetalen. Voor de terugbetaling maken wij gebruik van hetzelfde betaalmiddel, dat u heeft gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk een andere betaalwijze met u is overeengekomen. Hierdoor ontstaan geen extra kosten voor u.
Nadat u kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht dient u het product binnen 14 dagen retour te sturen. Hierbij dient u te letten op een adequate verpakking, transportschade door ontoereikende verpakking komt voor uw rekening. U dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
De termijn is gewaard, wanneer u de retouren binnen 14 dagen na ontvangst verstuurt. U draagt de directe kosten van de retourzending. Indien u de zending door ons in uw naam wilt laten ophalen, krijgt u van ons vooraf een offerte voor de kosten van de ophaling. Kosten voor ophaling van de zending gaan volledig voor uw rekening. Zendingen kosten ontvanger (rembours) worden niet geaccepteerd.
Evt. waardemindering van de goederen dient u niet te betalen, tenzij de waardemindering door onzorgvuldig gebruik uwerzijds is ontstaan.
 
§4 Prijzen, betaalwijzen, verzending 

(1) De aangeven prijs is bindend. De aangeven prijzen zijn bruto prijzen incl. de wettelijke BTW. Daarnaast kunnen verzendkosten volgens opgaaf worden berekend.
(2) De klant heeft de mogelijkheid de prijs per vooruitbetaling of bij ophaling in contanten of met debit- of credit card (Visa of MasterCard) te voldoen.
In geval van vooruitbetaling kan de klant gebruik maken van de volgende bankverbinding:
Kreissparkasse München, rekening-nr.: 102 476 25, BLZ: 702 501 50
IBAN: DE91 702 501 500 010 247 625, SWIFT/BIC: BYLADEM1KMS
Daarnaast heeft de klant bij elektronische bestelling van de goederen in een van onze internetwinkels de mogelijkheid, de bestelde goederen daar direct tijdens de bestelprocedure met PayPal, credit card (Visa of MasterCard), per directe overboeking of automatische incasso te betalen.
(3) In geval van vooruitbetaling is het volledige bedrag onmiddellijk na ontvangst van de orderbevestiging, uiterlijk binnen 14 dagen te voldoen, anders is de klant in gebreke van betaling.
(4) De rekening ontvangt de klant met of na aflevering van de goederen in schriftelijke vorm (post of email).
(5) De klant dient bij in gebreke blijven de openstaande schuld met een rente van 5 procentpunten boven de geldige basisrente van de Europese Centrale Bank (ECB) te berekenen. Daarbovenop komen € 5,- per aanmaning. 
 
§5 Levering en risico-overdracht
 
(1) Indien niet anders aangegeven in de orderbevestiging, zijn alle aangeboden artikelen uit voorraad leverbaar. De levering uit voorraad geschiedt uiterlijk zeven (7) werkdagen na volledige ontvangst van betaling. Indien een artikel niet uit voorraad leverbaar is , wordt de klant hierover onmiddellijk geïnformeerd.  In dit geval heeft de klant het recht, van de overeenkomst terug te treden.
(2) Wij zijn niet aansprakelijk voor verlenging van de levertijd door onvoorziene gebeurtenissen buiten onze invloed (stakingen, bedrijfsstoringen, vertraging in de aanlevering van onderdelen van goederen, o.i.d.). De levertijd kan in zulke gevallen langer zijn, zonder dat wij hierop invloed hebben.
(3) Het risico van toevallige omstandigheden op de verkochte goederen wordt ook bij verzendingskoop pas met aflevering van de goederen aan koper aan deze overgedragen.
 
 § 6 Eigendomsvoorbehoud
 
(1) Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor, totdat de aankoopprijs volledig is voldaan.
(2) Tot het tijdstip dat alle vorderingen volledig zijn voldaan en tot het einde van de herroepingsperiode is de klant verplicht, de goederen zorgvuldig te behandelen en deze uitsluitend voor de bedoelde toepassingen te gebruiken, om zodoende eventuele vorderingen in geval van retourzending te voorkomen.
(3) Tot het tijdstip dat alle vorderingen volledig zijn voldaan en tot het einde van de herroepingsperiode is de klant verplicht, alle aangebrachte kentekens aan de goederen (bijv. serie- of controlenummers, zegels, datastickers, etc.) en de omverpakkingen nog onleesbaar te maken nog te verwijderen, zodat in geval van retourzending identificatie van de goederen mogelijk is.
 
§7 Gebreken, Waarborg
(1) Wij zijn aansprakelijk voor gebreken volgens de hiervoor geldende wettelijke voorschriften, in het bijzonder §§434, 437 ff. BGB (Duits burgerlijk wetboek). Kennelijke transportschade is zowel aan de transporteur als ook aan ons onmiddellijk kenbaar te maken, zonder dat dit enige invloed voor de klant heeft op de ontvangst van de wettelijke vergoeding voor ondeugdelijke goederen.
(2) De wettelijke aansprakelijkheidsvoorschriften en -termijnen zijn van toepassing. De waarborgtermijn bedraagt twee (2) jaar vanaf levering van de goederen.
(3) De waarborg geldt niet voor de gebruikelijke slijtage van de goederen of voor gebreken, die na aflevering zijn ontstaan, bijvoorbeeld door invloeden van buitenaf, nieuw zijn ontstaan. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik of slechte behandeling van de goederen door de klant.
(4) Voor nauwkeurige identificatie in geval van retourzending, mogen de op de goederen aangebrachte labels (bijv. serie- en controlenummers, zegels, datastickers, etc.) niet onleesbaar worden gemaakt of worden verwijderd.
(5) Link naar de onlinebeslechting van consumentengeschillen voor grensoverschrijdende e-commercetransacties naar artikel 14 paragraaf 1 van de ODR-verordening (EU) nr. 524/2013: De Europese Commissie biedt een platform aan waarvan het doel is dat men een eenvoudige, doelmatige, snelle en goedkope buitengerechtelijke oplossing krijgt voor geschillen die voortvloeien uit onlinetransacties. Deze is bereikbaar via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  Wij zijn tot deelname aan een geschillenbeslechtingsprocedure bij een consumenten bemiddelingsorgaan niet verplicht of bereid.


§8 Aansprakelijkheid voor plichtsverzuim

(1) Onze aansprakelijkheid voor plichtsverzuim, die niet uit gebreke bestaat of schade boven het gebrek heeft veroorzaakt, wordt, indien navolgend niet anders geregeld, bepaald door de wettelijke voorschriften.
(2) Wij zijn alleen aansprakelijk voor schadevergoeding – onafhankelijk van de rechtsgronden – bij opzet of grove nalatigheid. Wij zijn aansprakelijk voor gewone nalatigheid in geval van schade door toediening van fataal letsel, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid of aansprakelijkheid die voortvloeit uit niet nakomen van kardinale verplichtingen. Kardinale verplichtingen zijn zulke, die noodzakelijk zijn, om het doel van het contract te vervullen. In het tweede geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot vervanging van de naar aard van de goederen voorzienbare, typerend intredende schade. De hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden eveneens voor onze wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of plaatsvervangers.
(3) Vorderingen van de klant volgens de wet product aansprakelijkheid blijven van de voorstaande bepalingen ongemoeid.
 
§9 Auteursrecht van derden
 
(1) De klant verzekert, dat hij in geval van ingezonden gegevens (plannen, schetsen, constructies, logo's motieven, namen, grafieken, etc.) deze zelf heeft ontworpen en/of hij alle gebruiksrechten aan deze gegevens bezit en/of van de eigenaar van alle gebruiksrechten de opdracht heeft gekregen, de gegevens voor verdere verwerking door te geven. Hiermee worden in het bijzonder merk-, auteurs-, en designrechtelijke gebruiksrechten bedoeld. De klant verzekert met betrekking tot te genoemde gebruiksrechten alleen bevoegd is en /of de opdracht hiervoor heeft gekregen.
(2) De klant verzekert, dat hij  geen weet heeft van rechten van derden, die het gebruik van de ingezonden gegevens tegenover staan.
(3) De klant verzekert, dat zijn ingezonden gegevens, die hij aan MOONICH of een van haar internetwinkels overdraagt, volgens zijn beste weten niet in strijd zijn met wettelijke bestemmingen, en strafrechtelijke verboden.
(4) De klant is tegenover MOONICH en haar internetwinkels aansprakelijk voor alle schade, die voor ons ontstaat door gebruik van de door de klant met betrekking tot deze algemene voorwaarden ingezonden gegevens (plannen, schetsen, constructies, logo's motieven, namen, grafieken, etc.). Dit geldt in het bijzonder, wanneer de reproductie en/of de verspreiding (druk, grafische verwerking, etc.) wettelijke bestemmingen of rechten van derden schenden.
De klant is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door gegronde vorderingen tegenover MOONICH en haar internetwinkels, incl. alle kosten ontstaande kosten voor noodzakelijke juridische toetsing en juridische bijstand. De klant verplicht zich, ons van alle genoemde kosten en vorderingen van schadevergoeding te vrijwaren.
 
§10 Taal van de overeenkomst
 
De taal van de overeenkomst is uitsluitend Duits.
 
§11 Verjaringstermijn
 
Voor de verjaringstermijn zijn de wettelijke termijnen vanb toepassing.
 
 §12 Vorm van verklaringen
 
Relevante verklaringen, die de klant tegenover ons of derden dient af te geven, dienen te worden gemaakt in schriftelijke vorm
 
 §13 Gegevensbescherming
 
Wij zijn gerechtigd, met betrekking tot de zakelijke overeenkomst of in verbinding hiermee verkregen gegevens over de klant in de zin van de wet gegevensbescherming op te slaan en te verwerken.
 
 §14 Slotbepalingen
 
(1) Op de overeenkomst is het materieel recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. De bepalingen van het VN-Kooprecht en het Haagse kooprecht zijn niet van toepassing. Dit geldt niet, wanneer speciale consumentenbeschermingsvoorschriften in het thuisland van de klant voor hem gunstiger zijn.
(2) Indien een bepaling of een gedeelte van een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig is of wordt, wordt de geldigheid van de overeenkomst in zijn geheel niet aangetast. In plaats van de ongeldige bepaling zal een aanvaardbare regeling treden, die het dichtst bij de intentie van beide partijen komt, wanneer zij bij het sluiten van deze overeenkomst hierover hadden nagedacht.
 
————————————————————
 
01. Oktober 2015
 
MOONICH Produktkonzepte und -realisierung GmbH 
Kramergasse 32 · D-82054 Sauerlach bij München
 
Tel.: 0049 8104 64709-0
Fax: 0049 8104 64709-9
Email: mail@moonich.de
 
CEO: Lars Keussen
Handelsregister: HRB 123596
Arrondissementsrechtbank München
BTW-ID.-Nr.: DE 199332658

Algemene verkoopvoorwaarden:
Verkopen aan consumenten (deel 1) en verkopen aan ondernemers (deel 2)

Deel 2: Algemene verkoopvoorwaarden – verkopen aan ondernemers (deel 2)

§1 Algemeen – geldigheid - overeenkomst
 
(1) De navolgende algemene voorwaarden gelden voor alle huidige en toekomstige zakelijke betrekkingen tussen MOONICH Produktkonzepte und -realisierung GmbH (navolgend: „MOONICH“) en ondernemers in de zin van §14 BGB (Duits burgerlijk wetboek), met publiekrechtelijke lichamen of met juridische entiteiten van de overheidssector.
(2) Ondernemers in de zin van deze algemene voorwaarden (hierna: “klant” of “klanten”) zijn natuurlijk of juridische personen, of een geregistreerde onderneming, die bij sluiting van de overeenkomst met ons in uitvoering van haar zakelijke of zelfstandige beroepsmatige activiteit handelt.
(3) Deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend. Afwijkende, hier tegenover staande of aanvullende bepalingen van de klant worden – zelfs na kennisneming door ons – niet onderdeel van de overeenkomst, tenzij wij de geldigheid van deze andere bepalingen uitdrukkelijk schriftelijk toestemming verlenen.
 
 
§2 Sluiten van de overeenkomst
 
(1) De presentatie van onze goederen in flyers, catalogi, op onze website of in onze internetwinkels is geen bindend contractaanbod van onze kant, maar slechts een vrijblijvende oproep aan de klant, onze goederen te bestellen.
Pas met de bestelling van de goederen verklaart de klant bindend de bestelde goederen te willen kopen. Ingetrokken orders en afwijkingen van de bij ons bestelde goederen of leverhoeveelheden vereisen onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. (bijv. per email, brief of fax).
(2) De order is pas geaccepteerd, wanneer deze binnen zeven (7) werkdagen door toezending van een formele, schriftelijke orderbevestiging (brief, email, fax, o.i.d.) of uitlevering van de bestelde goederen aan de klant is bevestigt. Offertes zijn vrijblijvend.
De bestelling wordt door ons opgeslagen en, indien door de klant gewenst, met deze algemene voorwaarden via email of via post toegezonden.
 
 
§3 Prijzen, betaalwijzen, verzending
 
(1) De aangeboden prijs is bindend. De aangeven prijzen zijn netto-prijzen excl. de wettelijke BTW, tenzij anders gekenmerkt. De BTW wordt met het wettelijk geldige tarief op de dag van facturering extra in de factuur aangegeven. Daarnaast kunnen verzendkosten volgens opgaaf worden berekend.
(2) De overeengekomen prijs is bindend. Verandert de prijs ten tijde van de dienstvervulling door een verandering van de marktprijs of door verhoging van prijzen van betrokken derden, geldt de hogere prijs. Indien deze 20% of meer boven de oorspronkelijk overeengekomen prijs ligt, is de klant (ondernemer) gerechtigd het contract te herroepen. Dit recht dient onmiddellijk na mededeling van de prijsverhoging te worden uitgeoefend.
(3) Nieuwe klanten kunnen de prijzen voor de eerste drie orders binnen 12 maanden uitsluitend via vooruitbetaling voldoen.
Voor de vooruitbetaling kan de klant gebruik maken van de volgende bankverbinding:
Kreissparkasse München, rekening-nr.: 102 476 25, BLZ: 702 501 50
IBAN: DE91 702 501 500 010 247 625, SWIFT/BIC: BYLADEM1KMS
In geval van vooruitbetaling is het volledige bedrag onmiddellijk na ontvangst van de orderbevestiging.
Vanaf de vierde order binnen 12 maanden kan de klant daarnaast de order op rekening voldoen. Ongeacht deze mogelijkheid behoeden wij ons het recht voor, leveringen uitsluitend tegen vooruitbetaling uit te voeren.
Het volledige rekeningbedrag dient binnen tien (10) dagen na ontvangst van de goederen zonder aftrek te worden voldaan, indien niets anders is overeengekomen. De wettelijke bepalingen m.b.t. In gebreke blijven van betaling zijn van toepassing.
(4) De rekening ontvangt de klant met of na aflevering van de goederen in schriftelijke vorm (post of email).
(5) De klant dient bij in gebreke blijven de openstaande schuld met een rente van 5 procentpunten boven de geldige basisrente van de Europese Centrale Bank (ECB) te berekenen. Daarbovenop komen € 5,- per aanmaning. 
(6) Klant mag slechts bedragen in mindering brengen en tegenrekenen, wanneer de aanspraak rechtsgeldig, onbestreden, of door ons volledig is erkend. Is klant ondernemer, mag hij slechts minderen, wanneer zijn vordering op dezelfde contractuele verhouding betrekking heeft.

 
 §4 Levering en risico-overdracht
 
(1) Indien niet uitdrukkelijk anders overeenkomen, zijn vermelde levertijden altijd ongeveer en niet bindend. Indien niet anders vermeld op de orderbevestiging, is levering „af fabriek“ overeengekomen.
(2) Indien niet anders aangegeven in de orderbevestiging, zijn alle aangeboden artikelen uit voorraad leverbaar. De levering uit voorraad geschiedt uiterlijk zeven (7) werkdagen na volledige ontvangst van betaling. Wij kunnen ook deelleveringen uitvoeren, indien dit voor de klant geen onredelijke last betekent. Indien een artikel niet uit voorraad leverbaar is, wordt de klant uiterlijk met de orderbevestiging over de te verwachten levertijd  geïnformeerd. In het geval dat hieruit een onredelijke verlenging van de levertijd ontstaat, heeft de klant het recht, van de overeenkomst terug te treden.
(3) De levertijd wordt verlengd bij het optreden van onvoorziene gebeurtenissen buiten onze invloed (stakingen, bedrijfsstoringen, vertraging in de aanlevering van onderdelen van goederen, o.i.d.), ook wanneer deze bij onze leveranciers of sub-leveranciers optreden. De levertijd wordt om de duur van de onvoorziene gebeurtenissen verlengd.
(4) De klant is in gebreke wanneer hij de goederen niet in ontvangst neemt, oook zonder een herhaald aflever- of ophaalaanbod., wanneer een vaste aflever- of ophaaltermijn is overeengekomen. Dit geldt ook, wanneer de klant het niet in ontvangst nemen aan ons heeft medegedeeld en wij hiervoor geen toestemming hebben gegeven. Vanaf de achtste (8) dag van in gebreke zijn, berekenen wij additionele kosten voor opslag van de goederen ter hoogte van 0,5% van het factuurbedrag per dag.

 §5 Eigendomsvoorbehoud
 
(1) Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor, totdat de aankoopprijs volledig is voldaan.
(2) Tot het tijdstip dat alle vorderingen volledig zijn voldaan en tot het einde van de herroepingsperiode is de klant verplicht, de goederen zorgvuldig te behandelen en deze uitsluitend voor de bedoelde toepassingen te gebruiken, om zodoende eventuele vorderingen in geval van retourzending te voorkomen.
(3) Bij het verschaffen van het bezit aan derden van de geleverde goederen (bijv. verpanding, vernietiging, beschadiging), zal de klant op ons eigendom wijzen en ons dit onmiddellijk mededelen, zodat wij onze eigendomsrechten kunnen afdwingen. Als de derde partij niet in staat is om ons in deze context de ontstane rechtsgeldige en buiten gerechtelijke kosten te vergoeden, is de koper hiervoor aansprakelijk.
(4) Wij zijn gerechtigd, bij contractbreuk zijdens de klant, in het bijzonder bij wanbetaling of schending van zijn plichten volgens (2) of (3) van deze bepaling en bij toepasselijkheid van wettelijke bepalingen, van de overeenkomst terug te treden en de goederen terug te vorderen.
(5) De klant is verplicht, alle aangebrachte kentekens aan de goederen (bijv. serie- of controlenummers, zegels, datastickers, etc.) en de omverpakkingen nog onleesbaar te maken nog te verwijderen, zodat in geval van retourzending identificatie van de goederen mogelijk is. In geval van retourzending van de goederen dient de klant alle eigen kenmerken en markeringen te verwijderen.
 
§6 Gebreken, Waarborg 
 
(1) Wij zijn aansprakelijk voor gebreken volgens de hiervoor geldende wettelijke voorschriften, in het bijzonder §§434, 437 ff. BGB (Duits burgerlijk wetboek). Kennelijke transportschade is zowel aan de transporteur als ook aan ons onmiddellijk kenbaar te maken, zonder dat dit enige invloed voor de klant heeft op de ontvangst van de wettelijke vergoeding voor ondeugdelijke goederen.
(2) Voorwaarde voor een geldige vordering van schadevergoeding door de klant is, dat hij bestaande verplichtingen volgens § 377 HGB (Duits handelsrecht)is nagekomen. De bewijslast voor alle toekenningsvoorwaarden ligt volledig bij de klant, in het bijzonder voor de tekortkoming zelf, het tijdstip van constatering van de tekortkoming en de tijdige melding van de tekortkoming. Zijn wij hierna tot verhelpen van de tekortkoming verplicht, kunnen wij naar keuze de tekortkoming verhelpen of de goederen vervangen. Voor niet-kooplieden geldt een tiendaagse schriftelijke aangifteplicht.
(3) De waarborg geldt niet voor de gebruikelijke slijtage van de goederen of voor gebreken, die na aflevering zijn ontstaan, bijvoorbeeld door invloeden van buitenaf, nieuw zijn ontstaan. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik of slechte behandeling van de goederen door de klant.
(4) De waarborgtermijn verjaart na één (1) jaar vanaf overdracht van de goederen.

§7 Aansprakelijkheid voor plichtsverzuim

(1) Onze aansprakelijkheid voor plichtsverzuim, die niet uit gebreke bestaat of schade boven het gebrek heeft veroorzaakt, wordt, indien navolgend niet anders geregeld, bepaald door de wettelijke voorschriften.
(2) Wij zijn alleen aansprakelijk voor schadevergoeding – onafhankelijk van de rechtsgronden – bij opzet of grove nalatigheid. Wij zijn aansprakelijk voor gewone nalatigheid in geval van schade door toediening van fataal letsel, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid of aansprakelijkheid die voortvloeit uit niet nakomen van kardinale verplichtingen. Kardinale verplichtingen zijn zulke, die noodzakelijk zijn, om het doel van het contract te vervullen. In het tweede geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot vervanging van de naar aard van de goederen voorzienbare, typerend intredende schade. De hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden eveneens voor onze wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of plaatsvervangers.
(3) Vorderingen van de klant volgens de wet product aansprakelijkheid blijven van de voorstaande bepalingen ongemoeid.
 
§8 Auteursrecht van derden

(1) De klant verzekert, dat hij in geval van ingezonden gegevens (plannen, schetsen, constructies, logo's motieven, namen, grafieken, etc.) deze zelf heeft ontworpen en/of hij alle gebruiksrechten aan deze gegevens bezit en/of van de eigenaar van alle gebruiksrechten de opdracht heeft gekregen, de gegevens voor verdere verwerking door te geven. Hiermee worden in het bijzonder merk-, auteurs-, en designrechtelijke gebruiksrechten bedoeld. De klant verzekert met betrekking tot te genoemde gebruiksrechten alleen bevoegd is en /of de opdracht hiervoor heeft gekregen.
(2) De klant verzekert, dat hij  geen weet heeft van rechten van derden, die het gebruik van de ingezonden gegevens tegenover staan.
(3) De klant verzekert, dat zijn ingezonden gegevens, die hij aan MOONICH of een van haar internetwinkels overdraagt, volgens zijn beste weten niet in strijd zijn met wettelijke bestemmingen, en strafrechtelijke verboden.
(4) De klant is tegenover MOONICH en haar internetwinkels aansprakelijk voor alle schade, die voor ons ontstaat door gebruik van de door de klant met betrekking tot deze algemene voorwaarden ingezonden gegevens (plannen, schetsen, constructies, logo's motieven, namen, grafieken, etc.). Dit geldt in het bijzonder, wanneer de reproductie en/of de verspreiding (druk, grafische verwerking, etc.) wettelijke bestemmingen of rechten van derden schenden.
De klant is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door gegronde vorderingen tegenover MOONICH en haar internetwinkels, incl. alle kosten ontstaande kosten voor noodzakelijke juridische toetsing en juridische bijstand. De klant verplicht zich, ons van alle genoemde kosten en vorderingen van schadevergoeding te vrijwaren.
 
 
§9 Taal van de overeenkomst
 
De taal van de overeenkomst is uitsluitend Duits
 
 §10 Vorm van verklaringen
 
Relevante verklaringen, die de klant tegenover ons of derden dient af te geven, dienen te worden gemaakt in schriftelijke vorm
 
 §11 Gegevensbescherming
 
Wij zijn gerechtigd, met betrekking tot de zakelijke overeenkomst of in verbinding hiermee verkregen gegevens over de klant in de zin van de wet gegevensbescherming op te slaan en te verwerken.
 
 §12 Plaats van uitvoering – toepasselijk recht
 
(1) Plaats van uitvoering en betaling is de plaats van registratie, tenzij in de overeenkomst anders bepaald.
(2) Op de overeenkomst is het materieel recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. De bepalingen van het VN-Kooprecht en het Haagse kooprecht zijn niet van toepassing.

 
 §13 Slotbepalingen
 
 (1) Op de overeenkomst is het materieel recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing.
(2) Indien een bepaling of een gedeelte van een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig is of wordt, wordt de geldigheid van de overeenkomst in zijn geheel niet aangetast. In plaats van de ongeldige bepaling zal een aanvaardbare regeling treden, die het dichtst bij de intentie van beide partijen komt, wanneer zij bij het sluiten van deze overeenkomst hierover hadden nagedacht.
 
————————————————————
 
01. Oktober 2015
 
MOONICH Produktkonzepte und -realisierung GmbH 
Kramergasse 32 · D-82054 Sauerlach bij München
 
Tel.: 0049 8104 64709-0
Fax: 0049 8104 64709-9
Email: mail@moonich.de
 
CEO: Lars Keussen
Handelsregister: HRB 123596
Arrondissementsrechtbank München
BTW-ID.-Nr.: DE 199332658

Laatst bekeken